Elisabeth

 


Stiftelsens Ändamål

1. Kvarlåtenskapen är avskild med det huvudsakliga syftet att främja välgörande ändamål när det gäller vård och omsorg av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta eller barn eller ungdomars vård och fostran genom utbildning.

2. Föremålet för stiftelsens verksamhet är att regelbundet använda stiftelsens avkastning och i vissa fall även del av stiftelsens kapital i enlighet med syftet. Regelbundenheten skall vara årlig eller flerårig, dock inte längre tid än tre år. Vid varje tillfälle får inte mer än maximalt 7 % av stiftelsens kapital användas. Kapitalanvändningen får endast komma ifråga när avkastningen är så låg att stiftelsens ändamål inte i väsentlig grad uppnås med användandet av endast avkastningen.

3. Som vägledning för bestämmande av Destinarskretsen skall gälla att hälften av de medel som används skall tillfalla reumatiker, en eller flera, vilka har att styrka sitt behov bland annat genom läkares intyg. Styrelsen bör samråda med Riksförbundet Mot Reumatism eller annat ideellt organ med god kunskap och erfarenhet av reumatism. Den andra hälften av tillgängliga medel skall i ungefär lika delar fördelas mellan Trosas pensionärer och barn- eller ungdomar med behov av stipendiemedel för studier i Sverige eller utomlands. I Trosa genomför Lions (Lions klubb i Trosa) årligen aktiviteter för Trosas pensionärer, vilka aktiviteter främjar vården och omsorgen av ålderstigna, sjuka eller handikappade. Så länge som styrelsen i Elisabeths Stiftelse finner att den verksamheten är förenlig med stiftelsens ändamål skall angivna medel överlämnas till Lions klubb i Trosa. Styrelsen får ställa villkor för medlens användning såsom att medlen endast får användas som bidrag till faktisk verksamhet.

4. Trosas barn- och ungdomars behov av stipendiemedel kan bestå i behovet att medel för att kunna tillvarata utomordentlig studieförmåga eller vid knapphet av ekonomiska resurser för studier. Med Trosas barn- och ungdomar avses stark anknytning till Trosa, vilket kan bestå av Trosa som födelseort, boendeort, fd boendeort, studieort, fd studieort eller annan väsentlig anknytning.

5. För att komma ifråga för stipendium skall ansökan inges inom den tid styrelsen beslutar. Ansökan skall utförligt redovisa de omständigheter som sökanden vill åberopa. För den händelse underlaget av styrelsen bedöms otillfredsställande skall något stipendium inte utgå och tillgängliga medel läggas till nästa års underlag för stipendiemedel.

 

 

 

Elisabethsstiftelse.se